1. 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury z siedzibą przy ul. Będzińskiej 65. Może się Pani/Pan z nim skontaktować pod numerem telefonu 32/ 788-33-60.

  1. 2. Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury jest Agata Kozłowska. Może się Pani/Pan z nią skontaktować e-mail: rodo@kiepura.pl, nr telefonu 515-041-778.

  1. 3. W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art.13 ustawy o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej w celu realizacji uprawnień, spełnienia obowiązków określonych przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach realizacji zadań statutowych.  Przetwarzanie może być również niezbędne w celu zawarcia lub wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną. Mogą także wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

  1. 4. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem prawnym lub umownym, albo warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będziemy mogli zrealizować lub podpisać umowy.

  1. 5. Komu możemy przekazań Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy informatyczne świadczące usługi dla Klubu kancelarie prawne lub Urząd Miejski w Sosnowcu.

  1. 6. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Okres przechowywania w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury danych osobowych w większości przypadków wynika Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

  1. 7. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.

  1. 8. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

  1. 9. Czy mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Tam gdzie wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania Pana/Pani danych do momentu jej wycofania.

  1. 10. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą.