§ 1
1. Wynajem pomieszczeń użytkowych i rzeczy ruchomych zarządzanych przez Miejski Klub im. Jana
Kiepury (dalej” „Klub”) następuje poprzez:
a) Zawarcie umowy najmu - w przypadku stałego używania pomieszczeń użytkowych.
b) Zaakceptowanie przez Klub złożonego wniosku o najem - w przypadku okazjonalnego /
incydentalnego używania pomieszczeń użytkowych / rzeczy ruchomych.
2. Wnioski o najem można składać w formie pisemnej lub za wykorzystaniem poczty elektronicznej.
Wniosek powinien zawierać oznaczenie najemcy wraz z danymi kontaktowymi, określenie okresu
najmu i celu najmu. W przypadku najmu okazjonalnego zamiast okresu najmu należy wskazać dzień
i godziny używania pomieszczenia / rzeczy.
3. Akceptacja wniosku o najem polega na poinformowaniu najemcy przez Klub o wyrażeniu zgody na
używanie pomieszczenia / rzeczy wraz ze wskazaniem trybu uiszczenia należności z tego tytułu.
4. W sytuacjach nagłych, pomieszczenia użytkowe / rzeczy ruchome Klubu mogą zostać wynajęte bez
wcześniejszego złożenia wniosku o najem. W takim przypadku warunkiem korzystania z pomieszczeń
/ rzeczy jest uprzednie uiszczenie określonych przez Klub należności z tego tytułu.

 

§ 2
Wysokość czynszu za stały wynajem pomieszczeń użytkowych ustalana jest indywidualnie przez
Dyrektora Klubu. Zasady płatności z tego tytułu precyzuje zawarta umowa najmu.

 

§ 3
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, ustala się stawki jednostkowe za okazjonalny wynajem pomieszczeń
użytkowych i rzeczy ruchomych Klubu w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2. Ustala się katalog imprez bezpłatnych. Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Dyrektor Klubu legitymuje się uprawnieniem do
ustalenia indywidualnych stawek najmu okazjonalnego lub wyrażenia zgody na nieodpłatne używanie
pomieszczenia / rzeczy ruchomej. 4. W przypadku przedłużenia okresu używania pomieszczenia / rzeczy ruchomej, Klub naliczy opłatę
za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę najmu według stawek wskazanych w ust. 1 lub określonych
w oparciu o postanowienia ust. 2.
5. Stawki, o których mowa w ust. 1 i 2 zawierają należności za korzystanie z mediów.
6. W razie udzielenia zgody na nieodpłatne używanie pomieszczeń użytkowych, korzystający może
zostać obciążony zryczałtowaną opłatą za korzystanie z mediów. Wysokość takiej opłaty każdorazowo
określi Dyrektor Klubu.

 

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Działu Kadr, Administracji i Organizacji Imprez.

 

§ 5
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4.10.2021 r.
2. Załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Klubu.
3. Z dniem 4.10.2021 r. tracą moc wszystkie dotychczas obowiązujące w Klubie zarządzenia, cenniki i
zasady używania pomieszczeń użytkowych i rzeczy ruchomych.