Dostępność architektoniczna:

 

 

 

Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec

 

Na terenie obiektu znajdują się 3 wydzielone miejsca parkingowe (na terenie parkingu wewnętrznego) dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem poziomym P-24. 

 

Wstęp do budynku posiada dwa wejścia. Jedno od strony Będzińskiej 65 (wejście główne), oraz wejście od strony parkingu wewnętrznego. Oba wejścia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W holu głównym znajduje się winda, która umożliwia dostęp do poziomu I, II, III i IV pietra. Dostępność do wszystkich sal poziomu 0 odbywa się za pomocą platformy przyschodowej. Platformy przyschodowe pomagają też dostać się osobom z niepełnosprawnością ruchową do auli, kasy, sali gimnastycznej Energetyczne Centrum Kultury. W budynku na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Schody oraz drzwi wejściowe nie są oznaczone dla potrzeb osób słabo i niewidzących. Istnieje możliwość dostępu do obiektu z psem asystującym. W budynku znajdują się tablice z rozkładem pomieszczeń kontrastowe, w druku powiększonym bez informacji w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Pracownicy Energetycznego Centrum kultury są przeszkoleni w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku obowiązuje Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej, a pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Sala Widowiskowo – koncertowa Muza, ul. Warszawska 2, 41-200 Sosnowiec

 

 

 

Budynek Sali Widowiskowo – Koncertowej Muza nie posiada własnego parkingu.

Wstęp do budynku posiada jedno wejścia od strony ul. Warszawskiej, przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostęp do kas i sali koncertowej odbywa się z poziomu 0. W Sali koncertowej są wyznaczone 4 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Za wejściem, po lewej stronie, znajduje się winda, która umożliwia dostęp sal dydaktycznych mieszczących się na I , II i III poziomie budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym poziomie.

 

Schody oraz drzwi wejściowe nie są oznaczone dla potrzeb osób słabo i niewidzących. Istnieje możliwość dostępu do obiektu z psem asystującym. 

 

Pracownicy Sali Widowiskowo – Koncertowej Muza są przeszkoleni w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku obowiązuje Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej, a pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Klub Kiepury, ul. Będzińska 6, ul. Będzińska 6

 

Budynek Klubu Kiepury nie posiada własnego parkingu.

Wstęp do budynku posiada jedno wejścia od strony ul. Będzińskiej, przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostęp do sali koncertowej odbywa się z poziomu 0. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Sali koncertowej.

 

Schody oraz drzwi wejściowe nie są oznaczone dla potrzeb osób słabo i niewidzących. Istnieje możliwość dostępu do obiektu z psem asystującym. 

 

Pracownicy Sali Widowiskowo - Koncertowej Muza są przeszkoleni w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku obowiązuje Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej, a pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Dostępność cyfrowa strony internetowej

 

 Data publikacji na stronie www.kiepura.pl 15.01.2015

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.12.2021

 

Strona internetowa www.kiepura.pl jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicz­nych (Dz.U. 2019 poz. 848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie pełnej dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

 

 Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 

 Tab (do przodu),

 Shift+Tab (do tyłu),

 Enter (wybierz),

 Esc (wyjdź),

 strzałki „góra”, „dół” (przechodzenie po elementach treści rozwijanej)

 Istnieje możliwość ustawienia większego lub mniejszego rozmiaru czcionki stosownie do potrzeb użytkowników:

 

 Ctrl ++ (powiększenie)

 Ctrl – – (pomniejszenie)

 

Ponadto na stronie obowiązują następujące skróty klawiszowe:

 

Alt + 1 (przejdź do treści)

Alt + 2 (mapa witryny)

Alt + 3 (wersja tekstowa)

Alt + 4 (wersja kontrastowa)

Alt + 5 (wyszukiwarka)

 

Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl + Option

 

 

 W menu głównym są ustawienia dla osób niedowidzących pozwalające na powiększanie oraz przełączanie do wersji kontrastowej.

 Teksty, tytuły i nagłówki formatowane są zgodnie z zasadami dostępności.

 Linki otwierają się na tej samej stronie.

 

Treści niedostępne

 

 Multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,

 Niektóre pliki ogłoszeń są w postaci skanów niemożliwych do automatycznego odczytu.

 Niektóre ikony nie mają opisu alternatywnego.

 Niektóre zdjęcia na stronie nie posiadają treści alternatywnej.

 

Wyłączenia

 

 multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020,

 multimedia nadawane na żywo,

 mapy,

 treści innych podmiotów, do których modyfikacji Miejski Klub im. Jana Kiepury nie jest uprawniony,

 treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada pani Joanna Gątkowska,

e-mail: j.gatkowska@kiepura.pl, tel. 32-788-33-77.

 

Każdy ma prawo:

 

 zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej, o której mowa w Art. 6. ust.3. ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19.07.2019 (Dz. U. 2019 Poz. 1696) Miejski Klub im. Jana Kiepury podjął kroki w kierunku spełnienia wymagań służących zapewnieniu dostępności w tym obszarze.

 

 Przed każdym koncertem przy wejściu do Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury (dotyczy wszystkich trzech budynków) znajdują się osoby mogące udzielić informacji na temat dostępności do pomieszczeń lub oferty kulturalnej. W pozostałym czasie takiej informacji udziela portiernia czynna od godz. 6:00 do 22:00.

Miejski Klub im. Jana Kiepury zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się:

 

 Kontakt telefoniczny sekretariat: 32 788 33 60

 kasy biletowe:

 

 - Energetyczne Centrum Kultury 32 788 33, mail: kasa_eck@kiepura.pl

 - Sala Widowiskowo - Koncertowa Muza 32 213-99-00, mail: kasa-muza@kiepura.pl

 

 Kontakt korespondencyjny

 Miejski Klub im. Jana Kiepury

 ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec

 Kontakt e-mailowy: sekretariat@kiepura.pl 

 

W Miejskim Klubie im. Jana Kiepury nie można w chwili obecnej skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online. Załatwianie spraw odbywa się alternatywnie poprzez powszechnie dostępne oprogramowanie. Miejski Klub im. Jana Kiepury nie posiada pętli indukcyjnych.

 

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami Miejski Klub im. Jana Kiepury, zapewnia komunikację w formie określonej w tym wniosku.

 

Deklarację zaktualizowano dnia 1.01.2021 roku.

 

Aktualizację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski klub im. Jana Kiepury będący podmiotem publicznym.