1. Start
 2. Aktualności
 3. INTERMUZA SOSNOWIEC 2018

INTERMUZA SOSNOWIEC 2018

25 kwietnia - 19 maja 2018 ECK

Urząd Miejski w Sosnowcu

oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury  w Sosnowcu

serdecznie zapraszają do udziału

w XV Europejskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej

”INTERMUZA Sosnowiec 2018”

pod dyr. art. JACKA CYGANA


WARUNKI UDZIAŁU;

Każdy uczestnik winien zaprezentować dwa utwory z własnym podkładem muzycznym na nośniku CD lub z akompaniamentem nie przekraczającym 6 osób na scenie. Maksymalny czas trwania prezentacji; 5 minut.

Utwory wszystkich uczestników winny być wykonane w swoim języku ojczystym.

Muzyka, tekst i wykonanie mają odzwierciedlać charakter dziecięcy utworu, który nie powinien być wyraźnie kojarzony z muzyką religijną lub stylem wybitnie odbiegającym od szeroko pojętej muzyki dziecięcej.

Prezentacje ocenianie są w dwóch kategoriach wiekowych;

-         dzieci urodzone w latach: 2012, 2011, 2010, 2009,

-         dzieci urodzone w latach: 2008, 2007, 2006, 2005.

 

Wykonawców oceni profesjonalne jury.

 

FESTIWAL ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ETAPOWO;

 

I ETAP

ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE (eliminacje na podstawie przesłanych mat. demo)

do dnia 25. kwietnia 2018 r.

-         uczestnicy z terenu kraju (w tym także osoby niepełnosprawne) przesyłają kartę zgłoszenia oraz nagranie demo z prezentacją dwóch utworów. Na tym etapie o zakwalifikowaniu do półfinału decyduje jury po przesłuchaniu nagrań. Werdykt Jury zostanie podany do wiadomości; 14. maja 2018 r. (e-mailowo, telefonicznie i tradycyjną pocztą),

ELIMINACJE REGIONALNE (eliminacje po indywidualnej prezentacji wokalnej)

 1. do dnia 25. kwietnia 2018 r.

-         uczestnicy z terenu miasta Sosnowca i z regionu przesyłają karty zgłoszeń.

 1. dnia 12. maja 2018 r. o godz. 9.00 w  sali Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury, Energetyczne Centrum Kultury w Sosnowcu przy  ul. Będzińskiej 65 odbędą się przesłuchania wokalne uczestników z województwa śląskiego.

 

II ETAP

PRZESŁUCHANIA FINAŁOWE

-         Warunkiem udziału w przesłuchaniu finałowym jest uiszczenie przez uczestnika opłaty w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) przelewem na konto bankowe Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury     o numerze PKO Bank Polski 13 1020 2313 0000 3702 0579 8071 do dnia 17.05.2018r.

-         19. maja 2018 r. godz. 9.00 - Miejski Klub Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Warszawska 2 sala Widowiskowo – Koncertowa  Muza przesłuchania z udziałem osób wytypowanych na podstawie- I etapu.

KONCERT FINAŁOWY

-         19. maja 2018 r. koncert galowy godz. 17.00 – Miejski Klub Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Warszawska 2 sala Widowiskowo – Koncertowa MUZA

W koncercie wystąpią laureaci tegorocznego festiwalu, oraz gwiazdy wieczoru.

ZGŁOSZENIA;

należy przesyłać na adres: Miejski Klub im. Jana Kiepury

41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 65 lub e-mail sekretariat@kiepura.pl

Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. Czytelnie i dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia.
 2. Wypełnione oświadczenie.
 3. CD z nagranymi 2 utworami zgłoszonymi do Festiwalu /dotyczy wykonawców nie biorących udziału  w eliminacjach regionalnych
 4. Dane osobowe uczestnika z dotychczasowymi osiągnięciami.

 

KRYTERIA OCENY WOKALISTÓW;

-         dobór repertuaru z uwzględnieniem wieku wykonawców,

-         dobór muzyki, emisja głosu, dykcja,

-         technika wykonania,

-         ogólny wyraz artystyczny.

 

NAGRODY;

Zwycięzcom festiwalu przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Podział nagród pozostaje w gestii jury.

Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udziela biuro festiwalu;

tel.032/ 788 33 60, sekretariat@kiepura.pl

Osoba odpowiedzialna; Kamila Grabowska (tel. 32/788 33 60

 

UWAGI OGÓLNE;

 1. Podczas eliminacji i przesłuchań finałowych do dyspozycji akompaniatorów udostępniony będzie instrument klawiszowy, po wpisaniu w/w zapotrzebowania w karcie zgłoszeniowej (szczegóły do uzgodnienia z akustykiem).
 2. O zakwalifikowaniu do przesłuchań finałowych wykonawcy zostaną powiadomieni odrębnymi komunikatami na oficjalnej stronie festiwalu www.festiwal.kiepura.pl lub www.kiepura.pl oraz poprzez udostępnione organizatorowi kontakty; e-maile, telefony.
 3. Zgłoszeń wokalistów dokonują domy kultury, kluby, ośrodki pracy pozaszkolnej, inne instytucje kultury oraz osoby indywidualne. Udział w eliminacjach jest bezpłatny.
 4. Uczestnicy i osoby towarzyszące przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.

 

Oczekując osobistego spotkania, zapraszamy do Sosnowca

Organizatorzy


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Regulamin konkursu na tekst piosenki dla dzieci

Urząd Miejski w Sosnowcu

oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury  w Sosnowcu

serdecznie zapraszają do udziału konkursie na tekst piosenki dla dzieci

w ramach  XV Europejskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej

 

”INTERMUZA Sosnowiec 2018”

 pod dyr. art. JACKA CYGANA


Przepisy ogólne:

 1. Konkurs został zorganizowany przy współudziale Związku Artystów i Kompozytorów Polski – Zarządu Głównego i ma na celu poszerzenie ofert muzycznej dla dzieci z jednoczesnymi elementami edukacji muzycznej.
 2. Konkurs ma charakter otwarty.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów
 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Oceny przysłanych tekstów piosenek dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.
 1. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
 2. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub
  w części, wykorzystanie przysłanych tekstów w różnych  publikacjach, w mediach oraz w wydawnictwach.

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

 

Przepisy dotyczące prac:

 1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 teksty piosenki, napisane dowolną techniką.
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko teksty piosenek oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
 3. Dwa utwory w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać wyłącznie
  w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4.
 4. Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
 5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem,
  z danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.

Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wierszy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”.

Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział
w konkursie, jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział
w konkursie powyższą klauzulę.

 1. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.
 2. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich.
 4. Teksty piosenek na konkurs można dostarczyć osobiście, nadsyłać listem poleconym na adres siedziby organizatora: Miejski Klub im. J. Kiepury, 41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 65

Terminarz:

 1. Teksty piosenek należy dostarczyć do siedziby organizatora do dnia 16.05.2018 r. do godziny 20.00.
 2. Teksy piosenek nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 3. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy. Przewodniczącym Jury jest Jacek Cygan.  Jury decyduje o:
  - zakwalifikowaniu prac do konkursu,
  - przyznaniu nagród i wyróżnień.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 5. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości w dniu 19.05.2018 r. podczas koncertu finałowego - XV Europejskiego Integracyjnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej ”INTERMUZA Sosnowiec ‘ 2018”. Informacja ta zostanie również podana na stronie internetowej organizatora www.kiepura.pl

 

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Karta Zgłoszeń do pobrania na głównej stronie kiepura.pl (zakładka pliki do pobrania)

>POBIERZ<